Press Releases

Icon Download PDF

Thông báo thay đổi Trưởng đại diện của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện Vietnam Asset Management tại TPHCM trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng là Trưởng đại diện Văn phòng đại diện tại TPHCM. Hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2017.

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chấp thuận về việc thay đổi Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Vietnam Asset Management Ltd tại TPHCM theo Giấy phép điều chỉnh số 01/GCN-UBCK ngày 05/01/2017. Theo đó Trưởng đại diện mới là ông Nguyễn Xuân Hùng, có hiệu lực kể từ ngày ký.